Kundinformation

Kapitalinvest Skandien AB är anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Kapitalinvest Skandien AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Partner AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Partner AB, Klagomålansvarig, Box 7641, 103 94 Stockholm.

Läs mer på garantumpartner.se