Logotyp för Kapitalinvest

Centralbankernas balansräkningar i fokus

1/6/2017

Tillgångarna hos de 10 största centralbankerna i världen (USA, EMU, Japan, Storbritannien, Kina, Brasilien, Schweiz, Saudiarabien, Indien och Ryssland) har ökat från 9 biljoner dollar (12 nollor) när finanskrisen bröt ut 2008 till att idag noteras över 21 biljoner dollar. De senaste årens låga avkastning för obligationer kan delvis härledas till centralbankernas stimulansprogram. Att centralbanker valt att huvudsakligen köpa obligationer med långa löptider har gett en stimulerande effekt eftersom att de är riskfyllda tillgångar. Genom att minska utbudet av dessa riskfyllda tillgångar har man bidragit till att driva upp värderingar på andra riskfyllda tillgångar så som aktier, företagsobligationer och andra privata innehav.

Den amerikanska centralbanken, Fed, vill nu minska sin obligationsportfölj de kommande åren. Feds balansräkning var mindre än 900 miljarder dollar innan finanskrisen 2008 och har därefter stigit till 4,5 biljoner dollar genom olika stimulansåtgärder vars huvudsakliga fokus har varit att hålla nere de långa räntenivåerna och ge understöd till ekonomisk tillväxt. Processen med att minska obligationsinnehaven kan inledas redan i år och blir en utmaning för investerare som vants sig vid billiga pengar. Den amerikanska ekonomin har blivit starkare och är i mindre behov av stöd från en stor obligationsportfölj. Om ekonomin presterar i linje med Feds prognoser så kan de låta stats- och bostadsobligationer förfalla och låta bli att återinvestera en del av pengarna i nya obligationer senare i år eller i inledningen på nästa år. Feds balansräkning har sedan finanskrisen utökats med stats-och bostadsobligationer till ett värde av 4,2 biljoner dollar. Prognosen visar en önskad reducering ner till 2,5 biljoner dollar fram till år 2025. En fråga som många ställer sig är på vilket sätt Fed tänkt sig att minska sina innehav. De kan gradvis  minska innehaven genom att minska återinvesteringarna eller låta bli att återinvestera pengarna helt och hållet vilket skulle vara enklare att kommunicera till marknaden men sannolikt skapa ökad volatilitet. En mycket stor andel av Feds innehav av statsobligationer löper ut år 2018 och 2019.

Europeiska centralbanken (ECB) och den japanska centralbanken (BOJ) fortsätter att köpa obligationer och andra tillgångar för ca 200 miljarder dollar per månad. Båda har dock signalerat att stimulansåtgärderna kommer minska framöver. Att centralbankerna är på väg att avsluta sina stimulansprogram är ett tecken på att de tror på fortsatt tillväxttakt i världen. Förr eller senare kommer vi se högre inflation som i sin tur kommer trycka upp obligationsräntorna till nivåer som kan komma att dämpa utvecklingen i tillgångspriser i de finansiella marknaderna.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest