Logotyp för Kapitalinvest

Guld i fokus - Feb 2017

2/10/2017

World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin. Nedan är en summering av deras rapport kring utbud och efterfrågan på guld under 2016. Utbudet steg till 4571 ton vilket var en ökning med 5% jämfört med föregående år. Gruvproduktionen var praktiskt taget oförändrad, hedging av produktion dubblerades och återvinning av guld steg med 17%. Efterfrågan på guld steg till 4309 ton vilket var en ökning med 2% och därmed den högsta noteringen på tre år. Efterfrågan på guld delas upp i nedan kategorier.

Smycken (47,4%)
Efterfrågan på guldsmycken sjönk med 15% och noterades på 2041 ton vilket är sjuårslägsta. De två största marknaderna, Kina och Indien, såg minskad efterfrågan med 17 respektive 22 procent. Strejk i smyckesindustrin under första kvartalet samt nya regler kring oredovisade inkomster och minskade kontanter i samhället bidrog till lägre efterfrågan i Indien. I Kina minskade försäljningen dels p.g.a. att den yngre delen av befolkningen föredrar att köpa resor framkör smycken samt att guldpriset steg under året vilket drog ner efterfrågan.

Investeringar (36,2%)
Investeringsefterfrågan landade på 1561 ton vilket var en ökning med hela 70% jämfört med 2015. Årligt inflöde i ETF:er ökade till 532 ton vilket är den näst högsta noteringen hittills, knappt efter 2009 års notering. Investeringar i guldtackor och mynt minskade med 2% under året. Kinesisk efterfrågan var dock stor och ökade med 25%. Den största ökningen ägde rum under fjärde kvartalet och drevs av ett lägre guldpris, ökad oro kring fastighetsbubblor i större kinesiska städer och en lägre värderad yuan.

Centralbanker (8,9%)
2016 var det sjunde året i rad av nettoköp av guld av centralbanker och noterades till 384 ton vilket dock var den lägsta noteringen sedan 2010. Nettoköpen var störst under fjärde kvartalet med 114 ton och de största köpen under helåret dominerades av Ryssland, Kina och Kazakstan som stod för ca 80%. Den ökade försäljningen av guld av centralbanker kopplas till minskade valutareserver och länder som Venezuela, Argentina och Jordanien har tvingats sälja delar av sin guldreserv.

Teknologi (7,5%)
Guld som används inom teknologi minskade och efterfrågan sjönk med 3% och noterades kring 323 ton. Huvudsakligen var det sämre försäljningssiffror inom den trådlösa sektorn som bidrog till den minskade efterfrågan.

Summering av 2016 (jämfört med 2015)

– Totalt utbud var 4571 ton vilket innebar en ökning med 5%
– Total efterfrågan var 4 309 ton vilket innebar en ökning med 2%
– Guldpriset steg med 8%
– Efterfrågan på smycken minskade med 15%
– Investeringsefterfrågan ökade med hela 70%
– Centralbankernas efterfrågan minskade med 33%
– Efterfrågan inom teknologi minskade med 3%

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest