Logotyp för Kapitalinvest

High Yield i fokus

22/6/2017

High yield-obligationer, eller högränteobligationer, ges ut av stater och företag som har lägre kreditvärdighet än genomsnittet. Under normala omständigheter ger högränteobligationer upp till fem procent högre årsavkastning än vanliga obligationer. Detta påslag kallas ”spread” och utgör kompensation för ökad risk. I dagsläget, med det låga ränteläget och det låga antalet kredithändelser, ser situationen annorlunda ut. Begreppet högränteobligationer indikerar att de borde betala en hög ränta men i Europa får man numera lägre avkastning i high yield än från direktavkastande aktier vilket inte har hänt tidigare.

De låga räntenivåerna indikerar allt större efterfrågan från investerare i högriskdelen av kreditskalan. Antalet inställda betalningar ligger samtidigt på låga nivåer och noterades på 4,7 procent under första kvartalet i år och förväntas av analytiker sjunka ytterligare framöver till ca 3 procent i slutet av året. Obligationsinvesterare tenderar att jämföra räntenivåerna med statsobligationer och ”spreaden” befinner sig i dagsläget kring hälften av normala nivåer. Avkastningspotentialen är lägre i förhållande till risktagandet och för närvarande får investerare ca 6 procent i räntepotential i den mest riskfyllda delen av högränteobligationsmarknaden, utan säkerheter.

Till följd av nya kapitaltäckningskrav, Basel III, önskar de flesta banker idag att avsevärt minska sin totala utlåning. Bankerna kan helt enkelt inte längre låna ut lika mycket pengar då man för varje utlånad krona tvingas hålla betydligt mer buffertkapital i reserv. Basel III har lett till att många stabila och välmående bolag har vänt sig till obligationsmarknaden för att finansiera en del av sitt upplåningsbehov som tidigare lånades ut av banken. Oftast drabbas bolagen när gamla lån löper ut och nya krediter ska beviljas. På grund av bankernas mer begränsade utrymme till utlåning finns det idag en stor efterfrågan på lånekapital som ersätter bankkapital vid omfinansiering, köp, förädling eller utveckling av bolagen.

En alternativ investering till klassiska high yield-fonder är kort- till medelfristiga direktlån med säkerheter till små- och medelstora företag. Direktlånen genomförs efter en kreditutvärderingsprocess med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga och är ofta kopplade till olika säkerheter som exempelvis företagsinteckning, fastighetspant, moderbolagsgaranti och aktiepant. En stor efterfrågan på lånekapital från små- och medelstora företag i kombination med begränsade bankfinansieringsmöjligheter skapar möjligheten att erbjuda en hög ränta på den här typen av placering med säkerheter. Förväntad avkastning ligger kring 6 procent per år vilket är högre än vad många traditionella ränteplaceringar ger i dagsläget.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest


På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om investeringsrådgivning och våra övriga tjänster.