Logotyp för Kapitalinvest

Inverterad avkastningskurva i fokus

6/12/2018

Finns det något mätinstrument som kan visa på sämre framtida ekonomiska tider eller rent av ett sätt att ta reda på när nästa recession inträffar? Det är de mest frekventa frågorna i dagens finansiella marknader. Svaret är nej. Men det finns en sak som enligt analytiker kommer nära och det är den amerikanska avkastningskurvan.

Den amerikanska avkastningskurvan mäter spreaden, skillnaden mellan kort- och lång statsobligationsränta. Avkastningskurvan kan mätas med olika räntenivåer, allt från Federal Reserves kortaste löptid, overnight interest rate, till 30-års statsobligationsränta. Den vanligaste jämförelsen görs dock mellan 2-årig och 10-årig statsobligationsränta som finns redovisad med graf nedan. En amerikansk inverterad avkastningskurva har varje gång följts av ekonomisk recession i USA de senaste fem gångerna sedan slutet på 1970-talet, se röda markeringar i grafen nedan. Anledningen till att det är så mycket fokus på avkastningskurvan är att den historiskt inverterat, den korta räntan blir högre än den långa räntan, cirka ett år innan ekonomin gått in i recession, dvs förutspått utvecklingen.

De senaste åren har den amerikanska högkonjunkturen accelererat och stärkts så pass mycket att den amerikanska centralbanken, Fed, infört ett antal räntehöjningar som ifråga om lån på kortare tid blivit högre. Typiskt sett så bör det kosta mer att låna pengar till högre ränta på längre löptid medan endagsränta borde vara betydligt lägre än ett- eller tioårsräntan. Detta av flera skäl då mycket kan ske kring en investering över tid. Ökad inflation är ett exempel som kan äta upp en stor del av obligationsräntor med lång löptid och investerare tenderar att kräva bättre kompensation för ökad risk med längre löptider. Avkastningskurvan brukar därför stiga över tid.

Om det är stor skillnad mellan kort och lång obligationsränta, kurvan är skarpt uppåtgående, indikerar det att investerare förväntar sig inflation och högre räntor i framtiden. Kurvan tenderar att vara kraftigt uppåtgående när den amerikanska ekonomin är på väg ut ur en recession. Men i takt med att avkastningskurvan minskar och jämnas ut som den gör just nu så indikerar det att investerare förväntar sig lägre inflation och minskad ekonomisk tillväxt i framtiden.

Inledningen av en avmattning av avkastningskurvan tenderar att resultera i räntehöjningar från Fed mot bakgrund av en allt starkare ekonomi där inflationen ökar. När kortare räntor höjs så sjunker premien, räntan, i investeringar i längre löptider. Det investerare inte vill se är negativ eller inverterad avkastningskurva som på en graf visar en fallande trend. Det indikerar att en ekonomisk avmattning kan vara på ingång där inflationen kan komma att falla och Fed tvingas till räntesänkningar.

Den tydligaste indikatorn på inverterad avkastningskurva är jämförelsen mellan 2-årig och 10-årig obligationsränta. Efter finanskrisen 2008 och då den amerikanska ekonomin var på väg ut ur recession så var spreaden, skillnaden, mellan obligationsräntorna som mest 290 punkter vilket var närmare 3 procents skillnad till 10-åringens fördel. I veckan så sjönk 10-åringen under 10 punkter, 0,1 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2007. En del analytiker och investerare jämför andra löptider och en anledning till nuvarande börsturbulens är att 2- och 3-årig obligationsränta nu är högre än räntan på 5-åriga obligationer.

Är det annorlunda den här gången?

För närvarande är den amerikanska ekonomin stark. Den har haft en god tillväxt. En inverterad avkastningskurva har dock historiskt visat sig vara en tillförlitlig varningsklocka om att ekonomin kan komma att försvagas i en nära framtid. Det enorma skattelättnadspaketet med kraftigt minskad bolagsskatt i USA är på väg att spela ut sin roll, osäkerheterna kring handelskrig är fortsatt stora och amerikanska företagsvinster ser ut att minska under 2019. Men som med mycket annat så säger många att det inte finns någon tydlig relation mellan inverterad avkastningskurva och recession. Representanter hos Federal Reserve och tidigare Fed-chefen Ben Bernanke argumenterar för att världen är väldigt annorlunda nu jämfört med när avkastningskurvan inverterade före förra finanskrisen och att indikatorn inte är så tillförlitlig. Det knepiga med det är att liknande uttalanden gjordes också av beslutsfattare hos Fed och Ben Bernanke själv innan förra recessionen.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.