Logotyp för Kapitalinvest

Volatilitet i fokus

22/6/2017

Volatilitet indikerar hur mycket priset på en tillgång, aktier och andra finansiella tillgångar, fluktuerar kring sitt medelvärde. Det används för att mäta marknadsrisken hos en finansiell tillgång. Det handlar om variationen, inte riktningen, på priset på den underliggande tillgången. En aktie med hög volatilitet har en stor (positiv eller negativ) avvikelse från sitt medelvärde och en aktie med låg volatilitet har en liten (positiv eller negativ) avvikelse från sitt medelvärde. Volatiliteten ändras konstant över tid.

Chicagobörsen började mäta prissättningen på köp- och säljoptioner mot S&P 500 Index i början på 1990-talet. Chicago Board Options Exchange Volatility Index, eller VIX-index, beräknas genom att använda priserna för optioner på S&P 500 som förfaller de nästkommande 30 dagarna och därigenom få en siffra på marknadens förväntade volatilitet. Om investerare förväntar sig att S&P 500 kommer fluktuera ca 1 procent i genomsnitt den nästkommande månaden kommer VIX-nivån vara ca 20, vilket är det ungefärliga långsiktiga medelvärdet, medan en nivå kring 40 indikerar 2-procentig förändring. Hittills i år har det legat kring ca 11,5 i genomsnitt. När marknaden tror på högre framtida rörelser på optioner stiger VIX-index och när marknaden tror på lägre rörelser sjunker VIX-index. Kostnaden att försäkra sig mot rörelser i index brukar stiga när marknaden tror på ett mer oroligt börsklimat i framtiden.

VIX-index befinner sig i skrivande stund kring 10,5 vilket är nära rekordlåg nivå. En av anledningarna till den låga nivån är den fortsatt låga avkastningen i obligationer som delvis kan härledas till centralbankernas fortsatta stimulansprogram. Demografin i västvärlden, där befolkningen blir allt äldre, har även tvingat pensionsfonder att köpa mer obligationer för att kunna garantera framtida pensioner. Det minskar avkastningen som i sin tur gör att pensionsfonder måste köpa ännu mer obligationer för att garantera sina pensionsåtaganden. Företag har även återköpt sina egna aktier till ett värde av över 2 biljoner dollar de senaste fem åren vilket gett skjuts i aktiemarknaden och ytterligare dämpat volatiliteten. En ytterligare anledning till den låga volatiliteten är att traders, personer som handlar direkt på en finansiell marknad, huvudsakligen sålt volatilitet senaste tiden. De ingår kontrakt där de får betalt om volatiliteten ligger kvar på låga nivåer vilket har bidragit till att hålla nere volatiliteten i marknaden.

VIX-index brukar kallas för “fear and greed-index”. Att följa utvecklingen i VIX-index i framtiden kan ge fördelar och man brukar säga att de som vågar vara “giriga” och köpa när volatiliteten stigit kraftigt brukar få en god utveckling. Volatilitet tenderar att vara som en fjäder, ju mer nedtryckt den är desto mer energi har den när den väl släpps lös.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.