Kundinformation

Kapitalinvest Skandien AB är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Kapitalinvest Skandien AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Nord Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål skall anmälas till Nord Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Grevgatan 55, 114 59 Stockholm. Läs mer på nordfk.se.

Förköpsinformation Nord Fondkommission

Prislista Nord Fondkommission