Logotyp för Kapitalinvest

Tillstånd och tillsyn

Investeringsrådgivning

Kapitalinvest Skandien AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.
För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Försäkringsförmedling

Kapitalinvest Skandien AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och har av Finansinspektionen tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende samtliga livförsäkringsklasser (direkt) enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. 

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Försäkringen är tecknad hos HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Eventuella klagomål rörande rådgivning av försäkring skall anmälas till Kapitalinvest Skandien AB, Klagomålansvarig, Box 2094, 103 13 Stockholm