Logotyp för Kapitalinvest

Alternativ till överskottsbanksparande

29/3/2017

Pengarna strömmar in på svenska sparkonton trots i princip obefintliga räntor. Alla storbanker har i dag nollränta på sina vanliga sparkonton med fria uttag. Men det sätter inte stopp för insättningarna som under de tre första kvartalen år 2016 ökade med 113 miljarder kronor vilket är en ökning med 17 miljarder jämfört med samma period året innan enligt Statistiska centralbyråns sparbarometer. De senaste tio åren har de svenska hushållen satt in ca 940 miljarder kronor på sina konton. I genomsnitt har de fått en årlig sparränta på 1,1 procent och de senaste åren har de fått noll procent på sina insättningar. Det är inte fel att sätta in pengar på banken och det är även viktigt och sunt att försöka ha ett buffertsparande på 2–3 månadslöner. Men man ska inte spara till sina långsiktiga mål på ett sparkonto. Har du pengar som du inte ska använda på flera år så bör de placeras på andra håll.

Det finns alternativ till överskottsbanksparande, pengar utöver buffertsparande, men de är få. Ett av de mest intressanta alternativen just nu har fokus på utlåning till små- och medelstora företag i Sverige. Trots solida balansräkningar och hög lönsamhet måste svenska företag hitta alternativ finansiering då bankerna tvingas minska sin kreditgivning. Till följd av nya kapitaltäckningskrav, Basel III, önskar de flesta banker idag att avsevärt minska sin totala utlåning. Bankerna kan helt enkelt inte längre låna ut lika mycket pengar då man för varje utlånad krona tvingas hålla betydligt mer buffertkapital i reserv.

Basel III har lett till att många stabila och välmående bolag har vänt sig till obligationsmarknaden för att finansiera en del av sitt upplåningsbehov som tidigare lånades ut av banken. Oftast drabbas bolagen när gamla lån löper ut och nya krediter ska beviljas. På grund av bankernas mer begränsade utrymme till utlåning finns det idag en mycket stor efterfrågan på lånekapital som ersätter bankkapital vid omfinansiering, köp, förädling eller utveckling av bolagen. En stor efterfrågan på lånekapital från små- och medelstora företag i kombination med begränsade bankfinansieringsmöjligheter skapar möjligheten att erbjuda en högre ränta på den här typen av placering än vad många traditionella ränteplaceringar ger i dagsläget. Detta kapital är särskilt efterfrågat av små- och medelstora bolag vilka saknar tillgång till andra alternativa kapitalkällor som t.ex. utgivning av publika obligationer och preferensaktier vilket används allt oftare av de börsnoterade bolagen som komplement till eller ersättning för banklån.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest