Logotyp för Kapitalinvest

Hedgefonder i fokus

15/8/2017

En hedgefond har som målsättning att ge s.k. absolut avkastning vilket innebär att fonden ska försöka skapa avkastning oavsett marknadsutveckling. Hedgefonder har friare placeringsregler än andra fonder och de kan bl.a. köpa men även sälja värdepapper som de inte äger vilket kallas för att blanka värdepapper. Blankning innebär att hedgefonden lånar exempelvis aktier och säljer sedan dessa i tron att kursen ska falla. Förhoppningen är att kunna köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs vid ett senare tillfälle. Om priset vid återköp, inklusive kostnader, är lägre än försäljningspriset har hedgefonden gjort en vinst när den lämnar tillbaka aktierna som den har lånat och därigenom skapat avkastning. Hedgefonder kan även använda sig av belåning och derivatinstrument i syfte att öka eller minska risken i förvaltningen. De tenderar att ha låg korrelation med andra tillgångsslag, såsom aktier och obligationer, och kan både minska risken och öka avkastningen i en diversifierad portfölj.

De flesta hedgefonder har en förvaltare medan andra styrs av enbart matematiska algoritmer. De vanligaste är riktningsorienterade och händelsedrivna strategier samt de som har fokus på relativa värden och multistrategier. Strategi kring relativa värden strävar efter att skapa avkastning oberoende den underliggande marknadsutvecklingen. Räntearbitrage är ett exempel där fokus ligger på felaktig prissättning mellan olika räntepapper och tillhörande derivat. Vid en riktningsorienterad strategi skapas avkastning genom att förvaltaren tror på en viss riktning i prisrörelsen hos ett värdepapper. Lång/kort-strategi är ett exempel där förvaltaren har långsiktiga innehav i värdepapper som hen tror på och kort i andra värdepapper (blankar) som förväntas falla. Händelsedriven strategi utnyttjar speciella situationer som exempelvis krisbolag med fokus på företag som är under omorganisation eller rekonstruktion. Global makrostrategi är ett exempel på multistrategi där förvaltaren agerar på olika globala aktie-, ränte- och valutamarknader. Multistrategier kan även innefatta investeringar i andra hedgefonder (fond-i-fond).

En del hedgefonder har haft blygsam avkastning de senaste åren. En av anledningarna är det låga ränteläget. En vanlig strategi bland hedgefonder är att investera i stabila räntepapper som exempelvis bostadsobligationer som man sedan belånar, ibland flera gånger om, för att därigenom kunna använda räntan och hitta överavkastning i andra delar av marknaden. Den låga räntan i bl.a. bostadsobligationer har sedan en tid minskat det utrymmet väsentligt och därmed påverkat avkastningen. En del hedgefonder har hanterat den tuffare marknadssituation bra medan andra har halkat av banan. När den riskfria räntan är noll krävs som bekant omedelbart risktagande för att få avkastning.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest