Tillstånd och tillsyn

Försäkringsförmedling

Kapitalinvest Skandien AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och har av Finansinspektionen tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende samtliga livförsäkringsklasser (direkt) enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk.

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Försäkringen är tecknad hos HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro för alla skador under försäkringsperioden. 

Eventuella klagomål rörande rådgivning av försäkring skall anmälas till Kapitalinvest Skandien AB, Klagomålansvarig, Artillerigatan 6
114 51 Stockholm.

Investeringsrådgivning

Kapitalinvest Skandien AB är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Kapitalinvest Skandien AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Nord Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål skall anmälas till Nord Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Grevgatan 55, 114 59 Stockholm. Läs mer på nordfk.se.

Förköpsinformation Nord Fondkommission

Prislista Nord Fondkommission