Logotyp för Kapitalinvest

Förmögenhetsförvaltning - Private Banking i fokus

23/9/2021

Private Banking i fokus

Kapitalinvest hjälper individer, företagare och institutioner att bygga, bevara och förvalta förmögenheter så de kan uppnå och fullfölja sina finansiella mål. Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet inom finansbranschen. Under året har vi utvidgat verksamheten och erbjuder numera även en Private Banking-tjänst där rådgivningen är skräddarsydd och skatteeffektiv efter kundens behov. Vår filosofi baseras på modern kapitalförvaltning där vi – i vår strävan att öka transparens och minska intressekonflikter – enbart tar betalt av kunden baserat på nettolösningar där samtliga tredjepartsersättningar (kickbacks) tillfaller kunden.


Fonder är en del av vårt förvaltningserbjudande där vi har löpande dialog med förvaltare som vi samarbetar med. Utöver det så värdesätter vi även andra kriterier i vår urvalsprocess. Vi arbetar gärna med förvaltare som har stor ekonomisk uppsida och ser positivt på om de är delägare i fondbolagen (”Skin in the Game”). Vidare så föredrar vi förvaltare som är disciplinerade i sin strategi (”Disciplined Strategy”) och vidhåller strategin långsiktigt utan att bli nervösa vid kortsiktiga korrigeringar i marknaden. Ett bra exempel är en av förvaltarna som vi valt att samarbeta med som beskrev väldigt tydligt hur ”inflationstraden” kortsiktigt innebar kapitalutflöden ur tillväxtbolag med negativ utveckling som följd men att den långsiktiga tron på olika teman inom tillväxtorienterade bolag fortsatt var intakt.

Riskjusterad avkastning (”The Importance of Risk”) är naturligtvis också viktigt och framför allt när det kommer till krediter och hedge-strategier. Det är bättre, enligt oss, att frånsäga sig del av avkastning i det benet till fördel för att få en jämnare avkastning. Storleken på fonderna och inte minst fondbolagen (”Dominant Fund Companies”) väger vi även in i förslagen. Det är väsentligt att det finns stark företagskultur, skickliga förvaltare, bra historik och att de tror långsiktigt på sina bolag. Vi gillar förvaltare som är passionerade kring sina innehav och som är aktiva i sina val (”Emphasis on Fund Structure and Fund Performance”).

Vi ser även hållbarhet som ett centralt element i vår investeringsfilosofi. Med ESG-kriterier som utgångspunkt i vårt erbjudande så bidrar vi till investeringar som beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Tillväxten inom hållbara investeringar har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknande utsikter framöver. Vår verksamhet har en relativt liten miljöpåverkan men vår uppfattning är att alla oavsett storlek måste ta sitt ansvar och förstå allvaret kring klimatfrågan. Kapitalinvest bidrar genom att lyfta fram hållbara investeringar och via vårt medlemskap i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Swesif är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Genom att vara medlem hos Swesif kan vi vara med och bidra i dialogen och vara delaktiga i att hitta lösningar på de utmaningar som vi står inför såväl lokalt som globalt.

 

I vår Private Banking-tjänst erbjuder vi hög mötesfrekvens med upp till 8 möten per år beroende på behov och engagemang och du väljer själv om du vill vara aktiv eller passiv investerare. Som Private Banking-kund får du bl.a. individanpassad, skräddarsydd och skatteeffektiv kapitalförvaltning baserad på nettolösningar. Vidare får du tillgång till nettohandlad handelsplattform för dina affärer och tillgång till investerings-, försäkrings- och pensionsrådgivning. Vi anordnar även investerings- och makroseminarium med utvalda förvaltare samt konstkvällar där vi bl.a. bjuder in konstnärer som berättar om sitt konstnärskap och intressanta konstkännare som berättar om hur man kan investera i konst.

 

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung, Kapitalinvest

Är du intresserad av vårt Private Banking-erbjudande eller andra tjänster rörande investeringsrådgivning? Varmt välkommen att Kontakta oss här.